Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa karnego, w tym:

 • reprezentacja stron w postępowaniu karnym: pokrzywdzonych, podejrzanych 
i oskarżonych,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, zwłaszcza w sprawach związanych 
z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji,
 • obrona w sprawach przestępstw związanych z przemocą, przemocą w rodzinie, 
w tym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • obrona w sprawach przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, oszustwa, rozboje),
 • obrona w sprawach przestępstw przeciwko posiadaniu i obrotem nielegalnymi substancjami oraz paliwami,
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami drogowymi, jazdą pod wpływem alkoholu,
 • sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,
 • dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
 • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentacja powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • pomoc prawna w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe.