Prawo Administracyjne

Contract
Profesjonalna pomoc prawna w zakresie

Prawa Administracyjnego

 • §

  doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,

 • §

  reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,

 • §

  reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji rządowej 
i samorządowej,

 • §

  opiniowanie umów z zakresu administracji publicznej oraz decyzji administracyjnych,

 • §

  sporządzanie pism procesowych, odwołań, skarg i zażaleń,

 • §

  sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne oraz wniosków i pism stron w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • §

  prowadzenie spraw związanych z wypadkami drogowymi, jazdą pod wpływem alkoholu,

 • §

  pomoc prawna oraz reprezentacja podmiotów w postępowaniach administracyjnych o wydanie usankcjonowanych prawnie koncesji, licencji 
i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • §

  doradztwo i prowadzenie postępowania odnośnie zaskarżania decyzji administracyjnych, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, bezczynności organów administracji publicznej,

 • §

  dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa 
i jednostek samorządu terytorialnego, w tym za bezprawne działania urzędników,

 • §

  składanie wniosków o:

  • przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji lub postanowień,
  • wznowienie postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
  • zwolnienie lub wyłączenie rzeczy spod egzekucji,
  • zawieszenie, wstrzymanie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Niech nasze doświadczenie będzie Twoim przewodnikiem

Uzyskaj pierwszą konsultację!