Prawo Karne

Gavel
Profesjonalna pomoc prawna w zakresie

Prawa Karnego

 • §

  reprezentacja stron w postępowaniu karnym: pokrzywdzonych, podejrzanych 
i oskarżonych,

 • §

  obrona w postępowaniu przygotowawczym, zwłaszcza w sprawach związanych 
z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem,

 • §

  sporządzanie zażaleń, apelacji,

 • §

  obrona w sprawach przestępstw związanych z przemocą, przemocą w rodzinie, 
w tym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,

 • §

  obrona w sprawach przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, oszustwa, rozboje),

 • §

  obrona w sprawach przestępstw przeciwko posiadaniu i obrotem nielegalnymi substancjami oraz paliwami,

 • §

  prowadzenie spraw związanych z wypadkami drogowymi, jazdą pod wpływem alkoholu,

 • §

  sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,

 • §

  sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,

 • §

  dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,

 • §

  dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentacja powoda cywilnego w postępowaniu karnym,

 • §

  sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,

 • §

  pomoc prawna w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe.

Niech nasze doświadczenie będzie Twoim przewodnikiem

Uzyskaj pierwszą konsultację!